top of page

VILLKOR

Hyresvillkor och hyresförsäkring

hyra buggmaskiner

HYRESAVTAL

1.1 Hyresvillkoren gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare. Ändring av villkoren förutsätter att Uthyrare och Hyrestagare kommer överens om andra villkor.

2 HYRESOBJEKT

2.1 Hyrestagaren hyr av Uthyraren de maskiner och annan utrustning, som specificerats i Hyresavtalet. Den förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet.

2.2 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom. Hyrestagaren förbinder sig att inte nyttja eller disponera över Hyresobjektet i strid med Hyresavtalet eller dessa allmänna hyresvillkor.

2.3 Uthyraren skall vid förfrågan från Hyrestagaren tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av Hyresobjektet.

2.4 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet. I de fall särskild besiktning erfordras av Hyresobjektet på arbetsplatsen har dock Hyrestagaren att ombesörja och svara för kostnaderna för sådan besiktning.

3 AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING

3.1 Hyresobjektet avhämtas av Hyrestagaren från Uthyrarens hyrcenter och återlämnas till Uthyrarens hyrcenter, om annat inte överenskommits.

3.2 Efter särskild överenskommelse kan Uthyraren åta sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från av Hyrestagaren anvisad arbetsplats.

3.3 Hyrestagaren ansvarar för och ombesörjer lastning och lossning av Hyresobjektet vid Uthyrarens hyrcenter. Har Uthyrarens åtagit sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från av Hyrestagaren anvisad arbetsplats ansvarar Hyrestagaren för lossning och lastning av Hyresobjektet vid den anvisade arbetsplatsen, om annat inte överenskommits.

3.4 Vid återlämnande av Hyresobjektet skall Hyresobjektet vara väl rengjort och i motsvarande skick, som vid hyrestidens början, dock med beaktande för normalt slitage. Om så inte är fallet äger Uthyraren på Hyrestagarens bekostnad vidtaga nödvändig rengöring och/eller reparation.

4 HYRESTID

4.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den dag Hyrestagaren avhämtar Hyresobjektet från Uthyrarens hyrcenter, alternativt från den dag Uthyraren, i de fall Uthyraren ombesörjer transport av Hyresobjektet, avlämnar Hyresobjektet på av Hyrestagaren anvisad plats.

4.2 Hyrestiden löper för den period som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att Hyrestagaren återlämnat Hyresobjektet till Uthyrarens hyrcenter, alternativt t o m den dag Hyrestagaren, i de fall Uthyraren ombesörjer transport av Hyresobjektet, meddelat Uthyraren att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning hos Hyrestagaren.

På sätt anges nedan i punkt 9 äger part säga upp detta Hyresavtal till förtida upphörande om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Uppsägs Hyresavtalet till förtida upphörande av Uthyraren upphör omedelbart hyrestiden att löpa och därmed Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet.

4.3 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör vid hyrestidens utgång. Det är förenat med straffansvar att nyttja Hyresobjektet efter hyrestidens utgång.

5 HYRA

5.1 Hyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens prislista, vartill kommer mervärdesskatt och andra allmänna skatter eller avgifter.

5.2 Hyran enligt Uthyrarens prislista förutsätter att Hyresobjektet endast används i 8 timmar per arbetsdag. Det åligger Hyrestagaren att omedelbart meddela Uthyraren om ändring av användandet av Hyresobjektet.

5.3 Ombesörjer Uthyraren transport av Hyresobjektet skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för transportkostnaden.

6 BETALNING AV HYRA

6.1 Hyran erläggs mot faktura vid hyrestidens utgång eller vid uthyrning för längre tid än en månad, vid varje månadsskifte, om inte annat överenskommits.

6.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats som med 8 procentenheter överstiger gällande statslåneränta.

7 SKÖTSEL

7.1 Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Hyrestagaren noggrant undersöka och kontrollera Hyresobjektet. Har Hyrestagaren några anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart skriftligen meddelas Uthyraren.

7.2 Hyresobjektet skall väl vårdas och underhållas. Drivmedel, förbrukningsartiklar etc skall vara av god kvalité. Hyrestagaren svarar för alla kostnader för förbrukningsmaterial samt för reparationer som erfordras på grund av skador eller fel, som inte är att hänföra till normalt slitage och som inträffar under hyrestiden.

Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte göras av Hyrestagaren utan Uthyrarens medgivande. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart meddelas Uthyraren.

7.3 Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens medgivande flyttas till annan arbetsplats. Hyresobjektet får inte heller utan Uthyrarens medgivande brukas av annan än Hyrestagaren. Hyrestagaren svarar för att Hyresobjektet endast används av behörig personal.

8 ANSVAR

8.1 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte utgör normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Uthyraren.

8.2 Hyrestagaren ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. Hyrestagaren förbinder sig att hålla Uthyraren skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som p.g.a. sådan skada kan riktas mot Uthyraren i dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet.

8.3 Uthyraren ansvarar endast för direkta skador, som uppkommit på grund av Uthyrarens grova vårdslöshet.

8.4 Uthyraren ansvarar inte i något fall för indirekta skador, som uppkommit på grund av leverensförsening, stillestånd, driftsavbrott mm.

8.5 Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningsvärdet, om inte annat överenskommits. Hyrestagaren skall vidare ha sedvanlig ansvarsförsäkring.

8.6 Vid förlust av Hyresobjektet debiteras återanskaffningspriset för Hyresobjektet.

9 FÖRTIDA UPPSÄGNING

9.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.

9.2 Om Hyrestagaren inställer betalningarna, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är Uthyraren berättigad att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.

9.3 Uppsäger Uthyraren Hyresavtalet till omedelbart upphörande enligt vad som ovan angavs i punkt 9.1 och 9.2 upphör hyrestiden och Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Hyrestagaren att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Uthyraren alternativt låta Uthyraren återtaga Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

1 Särskilda Villkor

1.1 Om utrustningen hyrs av Uthyraren från olika leasingföretag (nedan ”LF”) är utrustningen är således LFs egendom. Detta avtal är alltså att betrakta som ett underuthyrningavtal.

1.2 I de fall Uthyraren inte fullgör sina åtagande under sitt hyresavtal med LF, så godkänner Hyrestagaren LFs rätt att inträda i hyresavtalet och ersätta Uthyraren och därefter att vid anfordran begära fullgörande av samtliga åtaganden enligt ovan nämnda hyresavtal från Hyrestagaren.

1,3 I de fall LF säger upp sitt hyresavtal med Uthyraren, så godkänner Hyrestagaren LFs rätt att säga upp detta avtal och då kräva att utrustningen levereras till LF eller annan, av LF, anvisad part. Alternativt har LF rätt att inträda i detta avtal och överta Uthyrarens rättigheter under detta avtal. I händelse av att detta sker övertar LF inte Uthyrarens skyldigheter under detta avtal. Eventuella invändningar, reklamationer eller krav Hyrestagaren kan ha mot Uthyraren enligt avtalet eller på annat sätt mot Uthyraren avseende avtalet inte kan åberopas mot LF, utan endast mot Uthyraren. Även i det fall Uthyraren går i konkurs kan Hyrestagaren inte innehålla eller upphöra med hyresbetalningar till LF. Denna bestämmelse eller andra villkor i samband LFs rättigheter inte kan ändras utan skriftligt medgivande från LF.

HYRESFÖRSÄKRING

Du kan teckna en hyresförsäkring hos oss på Prohyra AB. Denna försäkring garderar dig mot oförutsedda kostnader vid varje hyrestillfälle.

Pronton hyrförsäkring är ett komplement till Din övriga försäkringsbild.

Försäkringen omfattar flera moment:

  • Inbrott

  • Stöld

  • Skadegörelse

  • Brand

  • Vattenskada

  • Maskinhaveri

Premiekostnaden är 5% av dagshyran, dvs:

När Du hyr av oss, oavsett om det gäller maskiner eller utrustning betalar Du 5% i premie av bruttopriset.

Din självrisk blir 10.000 kr vid varje skada och stöldtillfälle.

Övrig försäkringsinformation:

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada.

Som plötslig och oförutsedd skada anses inte sådan skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning eller avsättning. Försäkringen gäller ej heller för vårdslöst handhavande.

Försäkringen gäller inom Sverige.

Vid stöld gäller att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt till förhållandena i övrigt.

Om skada inträffar:

Kontakta snarast Prohyra AB.

Då skall Du uppge och beskriva följande:

  1. Kund, adress till skadeplats, kontaktperson med telefonnummer samt order/följesedels nummer på hyresavtalet/en som åsyftas.

  2. Händelseförlopp, skadans art och omfattning. Ange även ev. inventarienummer.

  3. Vid stöld och skadegörelse måste skadan polisanmälas och kopia på anmälan lämnas till S-rental AB eller Prohyra AB.

För mer information kontakta oss på Prohyra AB.

bottom of page